ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ

Центарот за развој го планира и организира технолошкиот и деловниот развој и управување со ресурсите на ГИМ.

ЗАДАЧИ НА ЦЕНТАРОТ

• Развој на научно-истражувачка работа во Компанијата,
• Професионален напредок на човечките ресурси,
• Унапредување на квалитетот на работењето и услугите,
• Следење и имплементација на нови научни достигнувања и трендови во работењето на Компанијата.
• Стратешко консултантство во области на технолошки развојни, истражувачки  ииновативни проекти,
• Комерцијализација на истражувањата и иновациите кои се реализираат во компанијата, самостојно и во соработка со надворешни институции.

АКТИВНОСТИ НА ЦЕНТАРОТ

Организира и спроведува проекти од области на технолошкиот и деловниот развој,иновации и едукација, финансирани од сопствени, национални и  
фондови.

СТРАТЕШКИ ПАРТНЕР НА КОМПАНИЈАТА ВО РАЗВОЈНИТЕ ПРОЕКТИ Е НАУЧНИОТ
ИНСТИТУТ ИЕГЕ

Центарот соработува со надворешни научни и истражувачки институти, центри на иновации и едукативни институции.

Поставен е уникатен модел на компаниски развојно – истражувачки центар со истовремена надворешна ориентација, кон проекти од големо научно-технолошко значење и влијание, за економијата и општеството.

ВИЗИЈА НА ЦЕНТАРОТ

Одржување на брендот на уникатност и препознатливост на
Компанијата, со постојано унапредувано знаење, иновативност,
придонес во апликативни истражувања и учество во современите
токови во науката и техннологијата.

МИСИЈА НА ЦЕНТАРОТ

Постојано унапредување и користење на знаењето и искуството како
двигател на личниот, професионалниот и организацискиот развој и основа
за континуирана надградба и напредок.

• Спроведува анализи во областа на технолошкиот развој на дејностите на компанијата
• Овозможува трансфер на технологија и имплементација на нови страндарди
• Развој и реализација на истражувачки и иновативни проекти, финансирани од национални и меѓународни фондови
• Соработува со надворешни академски и научно–истражувачки институции, како и со други центри за развој во индустриски компании

• Спроведува истражувања и врши анализи во областа на деловниот развој на компанијата
• Учествува во активности за креирање на долгорочни политики за деловен развој на компанијата
• Врши анализи на можностите за искористување на националните и странските фондови за реализација на деловниот развој
• Учествува во промовирање на развој на нови услуги и подобрување на квалитетот на постоечките услуги

• Изработува долгорочни и среднорочни стратешки планови за деловните активности и развојот на ниво на Kомпанија
• Стратешки управува со процесите и активностите, со нивна приоретизација, фокусирање и оптимизација
• Учествува во следење на имплементацијата на стратегиите, целите и активностите на деловниот и технолошкиот развој на компанијата
• Врши синхронизација и оптимизација на активностите и ресурсите според проектираните резултати

mk_MK