ЛАБОРАТОРИJА

Заводот Лабораторија е еден од петте Заводи во рамките на Градежниот институт „МАКЕДОНИЈА“ oсновна дејност на Заводот е контрола на квалитетот на градежните материјали, како и контрола на изведените градежни работи по Акредитирани Европски Стандарди.

Лабораторијата е комплетно опремена и располага со повеќе од 267 најсовремени калибрирани апарати и голем број на помошни средства за вршење на испитувања согласно МКС стандардите, Европските стандарди, а по потреба и други важечки светски стандарди (ASTM, DIN, ASHTO, GOST и други).

Лабораторијата е прва акредитирана лабораторија во Македонија според ISO 17025 уште од 2009 година. Акредитирани се 141 методи од сите обласи во градежништвото. Во 2013, 2017 година е извршена реакредитација, во 2018 година е извршена реакредитација по обновениот стандард МКС EN ISO 17025:2018, а во 2021 година Лабораторијата се реакредитираше по 4 пат, со тоа нашата Акредитирана лабораторија во чекор ги прати најновите измени и дополни на Европските сандарди. Во прилог е Сертификатот за акредитација и опсегот на акредитација.

• Врши испитувања од областа на градежна хемија
• Врши испитувања на вода за подготовка на бетон
• Изработува студија за хемиска агресија од природни почви и подземни води врз конструкција
• Изработува комплетна студија за боја за хоризонтална сигнализација
• Испитува бетонски префабрикувани елементи (бетонски улични рабници, бетонски парковски рабници, бетонски цевки, бехатон плочки, столбови, каналети, шахти)
• Недеструктивни испитување на бетон во конструкција со склерометар и ултразвук
• Деструктивни испитувања на бетон во конструкција со вадење на бетонски јадра
• Испитување на специјални бетони (СЦЦ, лесен бетон, тежок бетон, прскан бетон, ваљан бетон, хидротехнички бетон, бетон за коловозни конструкции и високовредни бетони)
• Комплетно испитување на СЦЦ бетон ( U-box, L-box, J-ring)
• Комплетно испитување на прскан бетон (утврдување на иницијални јакости со помош на пенетрометар, рани јакости со hilti metod, конзистенција на свеж прскан бетон) како и комплетно утврдување на типот на прскан бетон согласно неговата намена
• Дизајнирање на рецептури со изработка на претходни лабораториски испитувања за сите типови на бетони (обични, пумпани, СЦЦ, лесени бетони, тешки бетони, прскани бетони, ваљани бетони, хидротехнички бетони , бетони за коловозни конструкции и високовредни бетони)
• Дизајнирање на рецептури за префабрикувани елементи
• Комплетно дизајнирање на рецептури за инекциони маси со претходни лабораториски испитувања на физичко-механички карактеристики, јакосни карактеристики, издвојување на вода, промена на зафатнина, проточност, отпорност на мраз.
• Извршува комплетни лабораториски и теренски испитувања на свеж бетон Конзистенција,( Slump test, ВБ Тест, распростирање, степен на збиеност), определување на присуство на пори во свеж бетон.
• Извршува комплетни лабораториски и теренски испитувања на оцврснат бетон како Јакост на притисок, јакост на затегање при цепење, јакост на затегање при совиткување, јакост на затегање при смолкнување
• Извршува испитувања на специјални и реолошки својства на бетон како Отпорност на бетонот на мраз, отпорност на бетонот на мраз и соли за одмрзнување, водонепропусност на бетон, абење на бетон, модул на еластичност, отпор на лизгање, собирање на бетон.
• Изработува Проект на бетон за сите типови на објекти од нискоградба, високоградба и хидроградба.
• Изработува програма за квалитет на бетонски и армирано бетонски конструкции за сите типови на објекти од нискоградба, високоградба и хидроградба.
• Изготвува технологија на вградување и нега на сите типови на бетони и бетонски конструкции
• Испитува челик и челични конструкции (челик за армирање, челични профили, арматурна мрежа и челични јажиња)
• Врши испитување на ниво на бучава во животна средина
• Врши испитување на концентрација на суспендирани честички во воздух
• Испитува префабрикувани гредички од глинени елементи за изработка на меѓукатни односно тавански конструкции и утврдува носивост врз основа на мерење на локални и општи деформации до лом
• Испитува мостови со пробно товарење врз основа на мерење на локални, општи деформации, динамички карактеристики и други механички својства
• Испитува конструкции и елементи од високоградба со пробно оптоварување, врши мерење на локални и општи деформации, динамички карактеристики, сила на лом и други механички карактеристики.
• Комплетно испитување на сите типови на цементи ( определување на јакост, хемиска анализа, време на врзување, постојан волумен, финост)
• Врши испитувања на композитни пластични материјали
• Комплетно испитување на керамички плочки (димензионален квалитет и квалитет на површината, впивање на вода, привидна порозност,привидна релативна густина, запреминска маса, цврстината на совиткување, носивост, отпорноста на удар со мерење на коефициентот на отскок, абразија на глазираните плочки, отпорноста на топлотен шок, ласавост, смрзнување, хемикалии, дамки, излачување олово и кадмиум од глазираните плочки)
• Комплетно испитување на малтери (одредување на запреминска маса, јакост на притисок, атхезија, атхезија после третирање на различни температури, капиларно водовпивање, продор на вода по водовпивање, паропропусност, отворено време на работа, содржина на хлориди растворливи во вода, содржина на вовлежен воздух, конзистенција со пенетрација, конзистенција со потресен стол, време за корекции )

• Врши испитувања на асфалти, битумени и изолациони материјали.
• Врши предходни геомеханички истражни работи и лабораториски испитувања за потребите на Инфраструктурни и Основни проекти.
• Врши предходни геотехнички лабораториски испитувања за одредување на носивоста на тлото за темелење на објекти.
• Контрола на квалитет и тековна контрола на вградени материјали кај инфраструктурни објекти
• Врши теренски испитувања на темелење, на носечки ѕидови и објекти од високоградба и хидроградба.
• Врши предходни геомеханички испитувања за одредување на физичко механичките карактеристики на материјалите и проценка на нивната употребливост при
изградба на објекти од нискоградба.
• Спроведува класификациони испитувања на почви: природна влажност, природна запреминска маса, специфична маса, гранулација,
• Спроведува испитувања со кои се дефинираат физичко – механичките својства на почви: Агол на внатрешно триење, кохезија, модул на стисливост, едноаксијална
јакост кај кохерентни почви и коефициент на филтрација,
• Хемиски анализи на почви, содржина на органски материи, и содржина на карбонати.
• Изготвува претходен состав на асфалтни мешавини, како и испитување на физички – механички карактеристики на вградените асфалти во коловозната конструкција.,
врши контролни и тековни испитувања.
• Врши мониторинг за време на изведба на асфалтни коловози
• Учествува во изработка на пробни делници за изработка на тампонски и асфалтни слоеви од коловозни конструкции
• Врши комплетни испитувања на својства на битумени, битуменски хидрозолации и системи.
• Обезбедува подготовка на извештаи и стандардизирани лабораториски документи од извршени испитувања на квалитетот.
• Подготвува Проекти за димензионирање на коловозни конструкции
• Подготвува студии, елаборати и извештаи од испитувања на материјали.
• Подготвува извештаи за извршени анализи од лабораториски податоци.
• Обезбедува подготовка на периодични извештаи од повторени испитувања.
• Гарантира целосна примена на стандардите за квалитет и на акредитираните постапки за лабораториски и теренски испитувања.
• Советува во врска со стандардите за квалитет на материјалите и за можностите за подобрување на квалитетот.
• Врши испитување и одредување на физичко – механички, хемиски и минералошко петрографски карактеристики на технички камен за градежни и архитектонско –
украсни цели.
• Врши испитување и одредување на физичко – механички, хемиски и минералошко петрографски карактеристики на фракциски поделен природен, речен ,дробен
камен агрегат за производство на агрегат за бетон, асфалт, малтери и друга примена во градежништвото.
• Издавање потврди за квалитет (атест) на сепарирани агрегати и за несепарирани природни, речени мешавини.
• Врши испитување и одредување на физичко – механички, хемиски и минералошко петрографски карактеристики на фракциски поделен крупен дробен агрегат за
изработка на толчанички застор за железница.
• Испитува градежни керамички производи (цигли, блокови, керамиди и др.), фина украсна керамика (керамичкип почки), огноотпорни материјали и суровини за
производство на керамика.
• Советодавни услуги за подобрување на квалитетот на сепарираните камени материјали како и за зголемување на ефикасноста и ефективноста при производството на
сепарирани дробени камени агрегати.
• Советодавни услуги при оторање на нов коп за изборот на соодветно дробилично построение во зависност од квалитетот на суровиот камен.
• Советодавни услуи при избор на локација за дробиличните постоенија и сепараторите.
• Советодавни услуги за подобрување на квалитетот на градежни керамички производи како и за зголемување на ефикасноста и ефективноста при нивно
производство.

• Изготвува програма за вршење на претходни истражни работи при изработка на геотехнички елаборати за потребите во патната инфраструктура
• Врши претходни геотехнички истражни работи за потребите во патната инфраструктура
• Врши картирање и мострирање на примероци при геотехнички истражни работи за потребите во патната инфраструктура
• Врши теренски испитувања при геотехнички истражни работи за потребите во патната инфраструктура
• Изготвува програма за вршење на тековни и контролни теренски испитувања при изведба на објекти од нискоградба.
• Врши теренски и лабораториски геомеханички испитувања при изведба на објекти од нискоградба
• Врши тековни испитувања на суровини при изработка на бетонски мешавини
• Врши теренски и лабораториски испитувања на свежа и оцврсната бетонска мешавина при изведба на објекти од нискоградба и високоградба
• Врши мострирање на примероци од бетонски конструкции
• Врши тековни геомеханички испитувања за одредување на физичко механичките карактеристики на земјени материјалите и проценка на нивната употребливост при
изградба на објекти од нискоградба.
• Советува во врска со стандардите за квалитет на употребливите градежни материјали и можностите за нивно подобрување во квалитетот при изведба.
• Врши теренски и лабораториски испитувања и учествува при изготвување на записник при изведба на пробни делници во нискоградба
• Врши мониторинг за време на изведба на асфалтни слоеви при изградба на објекти од нискоградба
• Врши мострирање на свежа асфалтна мешавина при изградба на објекти од нискоградба
• Врши мострирање на примероци од готов коловоз за понатамошни лабораториски испитувања.
• Врши тековни испитувања при вградување на асфалтни мешавини на објекти од нискоградба
• Врши мерење на рамност при изведба на објекти од нискоградба
• Гарантира целосна примена на стандардите за квалитет и на акредитираните постапки за теренски испитувања
• Изготвува извештаи од извршена тековна контрола на теренски и лабораториски испитувања при исведба на објекти од нискоградба

ТЕКОВНИ ПРОЕКТИ

slika1
ХЕЦ КОЗЈАК

ГИМ спроведе лабораториски, контролни работи за геомеханика, бетон и асфалт за изградбата на брана “Козјак” во општина Македонски Брод.

прочитај повеќе >>

slika1
ЕКСПРЕСЕН ПАТ ШТИП РАДОВИШ

ГИМ оствари соработка со австриската компанија STRABAG како тековна лабораторија при изградба на експресниот пат Штип-Радовиш.

прочитај повеќе >>

slika1
ЕКСПРЕСЕН ПАТ ФАРИШ ДРЕНОВО

ГИМ оствари соработката со шпанската компанија RUBAU како тековна лабораторија при изградба на експресниот пат Фариш – Дреново.

прочитај повеќе >>

slika1
ЛИМАК

ГИМ е ангажиран како надзорен орган на повеќенаменскиот комплекс ‘’Diamond of Skopje’’ во самото срце на градот...

прочитај повеќе >>

mk_MK