ПАРК НА ВЕТЕРНИЦИ

Геотехничко- истражниот проект за Паркот на ветерници во Богданци започна во јуни 2014 година и е овластен од страна на Сименс СА.

Прочитај повеќе >

МАКЕДОНСКА ФИЛХАРМОНИЈА

ГИМ изврши надзор на целокупните архитектонски фази за изградба на Македонската филхармонија во Скопје.

Прочитај повеќе >

ХЕЦ КОЗЈАК

ГИМ спроведе лабораториски, контролни работи за геомеханика, бетон и асфалт за изградбата на брана "Козјак" во општина Македонски Брод.

Прочитај повеќе >

ЦЕМЕНТАРНИЦА-УСЈЕ

ГИМ извршува стабилизација на косини во површински коп во Цементарница-Усје која во моментов е во фаза на изведба.

Прочитај повеќе >

БРАНА СВ. ПЕТКА

ГИМ учествуваше во сите фази на истражни работи за изведба на браната Света Петка, како и во изведба на главната инекциона завеса на браната, каде беа изведени преку 22.000 m инекциони дупнатини, како и дупантини за оскултација на браната.

Прочитај повеќе >

РУДНИК РЖАНОВО

ФЕНИ Индустри го овласти ГИМ во 2012 година за ажурирање на геолошка и геотехничка појдовна основа и анализа на стабилноста на работа и крајниот ѕид за рудникот Ржаново, кој се наоѓа во селото Возарци, Кавадарци.

Прочитај повеќе >

ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

Во јануари 2014 година, ГИМ изведе хидро-геолошки истражни работи за дефинирање на можностите за користење на подземните води, како и за подготовка на проектна документација за дополнително водоснабдување на општина Гевгелија. 

Прочитај повеќе >

АЕРОДРОМ “АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ“

Во 2010 година, ГИМ обезбеди лабораториска контролни работи за геомеханика, бетон и асфалт користени за изградба на терминал на аеродром “Александар Велики“ во Скопје. Овој проект е овластен од страна на ТАВ – Тепе.

Прочитај повеќе >

БРАНА КОЗЈАК

ГИМ беше ангажиран за изведба на лабораториски контролни работи за геомеханика, бетон и асфалт кои беа спроведени за изградбата на брана "Козјак" во општина Македонски Брод.

Прочитај повеќе >

БРАНА ЛУКОВО ПОЛЕ

Геотехнички истражни работи беа реализирани за брана Луково Поле во 2012. Овие активности беа одобрени од АД Електрани на Македонија.

Прочитај повеќе >

ДРЖАВЕН ПАТ А2, ДЕЛНИЦА КУМАНОВО-СТРАЦИН

ГИМ изработи проектна документација за рехабилитација на државен пат А2, Делница Куманово-Страцин (Чатал).

Прочитај повеќе >

КОНГРЕСЕН ЦЕНТАР АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

Градежен Институт Македонија изработи проектна документација за Реконструкција со надградба и доградба на Конгресен центар Александар Македонски.

Прочитај повеќе >
1 2 3
mk_MK