ХЕ ВРУТОК

Реконструкција, санација на бетонски облоги на водостантски штахти, ХЕ Вруток

Прочитај повеќе >

АВТОПАТ КИЧЕВО-ОХРИД

Автопатот А2 претставува капитален објект за Северна Македонија и е дел од многу значајниот Пан – Европски Коридор 8 (исток – запад), а воедно претставува и клучен дел од примарната патна мрежа и обезбедува сообраќајна врска од широко меѓународно значење.

Прочитај повеќе >

БРАНА КОНСКО

Околу 60 отсто од изградбата на еден од најзначајните објекти во „Гевгелиско Поле“ – Браната “Конско” е завршена.

Прочитај повеќе >

ПК ПЈС И ПК БРОД НЕГОТИНО

Во периодот од 2011 до 2013 година ГИМ беше задолжен за изведба на експлотациони бунари во Површински Коп Подинска Јагленова Серија (ПК ПЈС) и тоа

Прочитај повеќе >

ТРГОВСКИ ЦЕНТАР EAST GATE

„East Gate“ е трговски центар од новата генерација и дел од најголемиот мултифункционален проект на пазарот на недвижнини во С. Македонија – „East Gate“. Структурата на трговскиот центар ќе биде на две нивоа со голема концентрација на различни содржини, модни брендови, ресторани, храна и забава.

Прочитај повеќе >

РЕК БИТОЛА

Предмет на обработка на овој проект е објектот: Заштитно корито на р.Црна во зона на зафат за снабдување на РЕК Битола со сирова вода, поточно бетонското корито под браната од десната страна на течението од р.Црна.

Прочитај повеќе >

ЛИМАК

ГИМ е ангажиран како надзорен орган на повеќенаменскиот комплекс ‘’Diamond of Skopje’’ во самото срце на градот, во најтесното централно градско подрачје, веднаш до музејот на град Скопје, кој го гради Турската групација Лимак.

Прочитај повеќе >

ЕКСПРЕСЕН ПАТ ШТИП РАДОВИШ

ГИМ оствари соработка со австриската компанија STRABAG како тековна лабораторија при изградба на експресниот пат Штип-Радовиш.

Прочитај повеќе >

ЕКСПРЕСЕН ПАТ ФАРИШ ДРЕНОВО

ГИМ оствари соработката со шпанската компанија RUBAU како тековна лабораторија при изградба на експресниот пат Фариш - Дреново.

Прочитај повеќе >

ПАРК НА ВЕТЕРНИЦИ

Геотехничко- истражниот проект за Паркот на ветерници во Богданци започна во јуни 2014 година и е овластен од страна на Сименс СА.

Прочитај повеќе >

МАКЕДОНСКА ФИЛХАРМОНИЈА

ГИМ изврши надзор на целокупните архитектонски фази за изградба на Македонската филхармонија во Скопје.

Прочитај повеќе >
1 2 3 4 5
mk_MK