ОПЕРАТИВА

Врши услуги на изведба на оперативни специјалистички работи од областа на градежништво и геотехника, врши работи на управување со градба на објекти, врши санација на објекти и конструкции, изведува градежно занатски работи, врши работи на изведба на истражно геолошко и хидрогеолошко дупчење, изведба на инекциони работи, изведба на заштита на темелни јами, изведба на бунари, подобрување на почви и санација на свлечишта, врши услуги на подготовки за работа на терен.

• Истражно дупчење
• Геолошко дупчења на метали, неметали и јаглен;
• Хидрогеолошко дупчења за истражувања на подземни води;
• Инженерско геолошко, геотехничко и геомеханичко дупчења;
• Изведба на бунари
• Истражни бунари;
• Бунари за експолатација на подземни води, гас и одводнување;

• Врши услуги на изведба на оперативни специјалистички работи од областа на градежништво;
• Врши работи на управување со градба на објекти, врши санација на објекти и конструкции, изведува градежно занатски работи;
• Врши реконструкција, адаптација и санација на стопански, станбени и други објекти од високоградба и нискоградба;
• Врши санација на хидротехнички објекти: брани, насипи, канали, базени, тунели и резервоари;
• Обезбедува антикорозивна заштита на материјали и конструкции;
• Врши комплетна санација на објекти од земјотреси, пожари, експлозии, слегнувања или од дејство на хемиски агресивна средина;
• Врши изведба на инекциони завеси на брани и други видови консолидациони работи;
• Заштита на косини на патишта или брани, со поставување на патарски мрежи и поставување на анкери;
• Изведба на прскан бетон;
• Дупчење и поставување на SN, SDA анкери и преднапрегнати сидра;
• Изведува армирано-бетонски шипови;

ТЕКОВНИ ПРОЕКТИ

slika1
ХЕ ,,Вруток”

Реконструкција, санација на бетонските облоги на водостанските шахти ХЕ ,,Вруток”

прочитај повеќе >>

slika1
ПК ПЈС И ПК БРОД НЕГОТИНО

Во периодот од 2011 до 2013 година ГИМ беше задолжен за изведба на експлотациони бунари во Површински Коп Подинска Јагленова Серија (ПК ПЈС) и тоа:

прочитај повеќе>>

slika1
Вареш БиХ

ГИМ изведува геолошки истражни работи во Вареш (БиХ), каде како Инвеститор се јавува Eastern Mining doo Tisovci Vareš.

прочитај повеќе >>

slika1
Цементарница Усје

ГИМ изврши стабилизација на косини во површински коп во Цементарница-Усје.

прочитај повеќе >>

mk_MK