ПК ПЈС И ПК БРОД НЕГОТИНО

ПК ПЈС И ПК БРОД НЕГОТИНО

Во периодот од 2011 до 2013 година ГИМ беше задолжен за изведба на експлотациони бунари во Површински Коп Подинска Јагленова Серија (ПК ПЈС) и тоа:
ЛОТ 1 – Изработка на дренажни бунари со вградување на чакалесто песочни филтри и изработка на пиезометри;
ЛОТ 2 – Автоматизација на системот за одводнување, набавка, испорака и монтажа на опрема за ПК ПСЈ

mk_MK