ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ

Проектниот менаџмент претставува процес на планирање, организирање, координирање и контрола на проектите со цел завршување на извесна задача или пак остварување на извесни однапред дефинирани цели.

Услугите од Проектен менаџмент се базираат на примена на основните постулати опишани во PMBOK Guide (Водич за Проектен менаџмент) и интернационалниот стандард МКС EN ISO 21500 за насоки за управување со проекти кои подразбираат стандардизиран професинален пристап кон проектите и развивање на методологија која се применува во проектниот менаџмент.

Стручни совети за проектирање, планирање и управување со проекти во градежништвото, опфаќајќи ги сите типови на станбени, комерцијални градежни објекти и инфраструктурни проекти.
• Професионални совети и експертиза на клиентите за да им помогнеме да ги подобрат своите деловни перформанси во однос на работењето, профитабилноста, управувањето, структурата и стратегијата.

• Целосен пакет на услуги кон Инвеститорот кои имаат за цел да ја препознаат и изградат идејата и да ја доведат до финален производ. Односно, иницијација и развивање на идеа, изработка на проект (идеен и основен), ревизија на проектна документација, посредување при одобрување на проект и градежни дозволи, ангажман и контрола на изведувачи и подизведувачи, анализа на технологии на изведба, стручен надзор при изведба, акредитирана лабораторија за квалитет на градежни материјали, управувавање со проектот во однос на квалитетот, времето и финансиските цели.
• Како градежни менаџери, ја водиме целата градежна работа, вклучувајќи ја целата координација, логистика, комуникација, квалитет и регулатива до технички прием, финално предавање на објектот и добивање на употребна дозвола. 

• Подготовка на Проектни задачи/програми, подготовка на динамички план на проектот, подготовка на тендерски документации, анализа на трошоци, управување со ризици, консултации и преговарања во име на Инвеститор. 

•Мониторинг и контрола на квалитет на проект (динамика, трошоци, квалитет, управување со ризици, оптимизација и сл.).
•Водење на сите процеси за управување на проектот (иницијација, планирање, извршување, мониторинг и контрола, заклучоци и препораки) согласно PMBOK Guide.
•Административно управување, документирање и водење на проект согласно насоките на стандардот МКС EN ISO 21500.
•Координирање на барања на купувачи и изнајмувачи на станбен и комерцијален простор (ги обединува фазите: проектирање, изведување, издавање и управување со објектот).

•Мониторинг на изградба на проект со цел заштита на интересите на Инвеститор (банки, инвестициони фондови) преку професионална, независна, и усогласена дејност, кој ги опфаќа критичните точки во спроведувањето на градежниот процес од финансиски и материјален аспект, со примена на методи за контрола и редовно периодично известување за степенот на спроведување, следење на планираната динамика и финансирање на објектот, преку изработка на Извештај за напредок на Проект (Project Quality Progress Report). 

ТЕКОВНИ ПРОЕКТИ

slika1
РЕК БИТОЛА

Предмет на обработка на овој проект е објектот: Заштитно корито на р.Црна во зона на зафат за снабдување на РЕК Битола со сирова вода, поточно бетонското корито под браната од десната страна на течението од р.Црна.

READ MORE >>

slika1
ЕКСПРЕСЕН ПАТ ШТИП РАДОВИШ

ГИМ оствари соработка со австриската компанија STRABAG како тековна лабораторија при изградба на експресниот пат Штип-Радовиш.

READ MORE >>

slika1
ТАВ МАКЕДОНИЈА И ТАВ ТЕПЕ АКФЕН

ГИМ потпиша договори за меѓусебна соработка со ТАВ Македонија и ТАВ ТЕПЕ АКФЕН Инвестиционо Градежно и Оперативно Акционерско Друштво при реализацијата на 94 инфраструктурни проекти на територијата на Р.С. Македонија.

READ MORE >>

mk_MK