Реконструкција на писта

Градежниот Институт Македонија А.Д. Скопје и ТАВ ТЕПЕ АКФЕН Инвестиционо Градежно и Оперативно Акционерско Друштво потпиша договор за меѓусебна соработка при реализација на проектот за реконструкција на пистата на Меѓународен аеродром Скопје

Прочитај повеќе >

Фотонапонска централа Осломеј

Градежниот Институт Македонија А.Д. Скопје и ФОРТИС ЕНЕРГЕТИКА ФОТОНАПОНСКИ ЦЕНТРАЛИ ДООЕЛ Скопје потпиша договор за меѓусебна соработка при реализација на изградбата на Фотонапонска централа Осломеј со капацитет од 50 MW

Прочитај повеќе >

ХЕ ВРУТОК

Реконструкција, санација на бетонски облоги на водостантски штахти, ХЕ Вруток

Прочитај повеќе >

АВТОПАТ КИЧЕВО-ОХРИД

Автопатот А2 претставува капитален објект за Северна Македонија и е дел од многу значајниот Пан – Европски Коридор 8 (исток – запад), а воедно претставува и клучен дел од примарната патна мрежа и обезбедува сообраќајна врска од широко меѓународно значење.

Прочитај повеќе >

БРАНА КОНСКО

Околу 60 отсто од изградбата на еден од најзначајните објекти во „Гевгелиско Поле“ – Браната “Конско” е завршена.

Прочитај повеќе >

ПК ПЈС И ПК БРОД НЕГОТИНО

Во периодот од 2011 до 2013 година ГИМ беше задолжен за изведба на експлотациони бунари во Површински Коп Подинска Јагленова Серија (ПК ПЈС) и тоа

Прочитај повеќе >

ТРГОВСКИ ЦЕНТАР EAST GATE

„East Gate“ е трговски центар од новата генерација и дел од најголемиот мултифункционален проект на пазарот на недвижнини во С. Македонија – „East Gate“. Структурата на трговскиот центар ќе биде на две нивоа со голема концентрација на различни содржини, модни брендови, ресторани, храна и забава.

Прочитај повеќе >

РЕК БИТОЛА

Предмет на обработка на овој проект е објектот: Заштитно корито на р.Црна во зона на зафат за снабдување на РЕК Битола со сирова вода, поточно бетонското корито под браната од десната страна на течението од р.Црна.

Прочитај повеќе >

ЛИМАК

ГИМ е ангажиран како надзорен орган на повеќенаменскиот комплекс ‘’Diamond of Skopje’’ во самото срце на градот, во најтесното централно градско подрачје, веднаш до музејот на град Скопје, кој го гради Турската групација Лимак.

Прочитај повеќе >

ЕКСПРЕСЕН ПАТ ШТИП РАДОВИШ

ГИМ оствари соработка со австриската компанија STRABAG како тековна лабораторија при изградба на експресниот пат Штип-Радовиш.

Прочитај повеќе >

ЕКСПРЕСЕН ПАТ ФАРИШ ДРЕНОВО

ГИМ оствари соработката со шпанската компанија RUBAU како тековна лабораторија при изградба на експресниот пат Фариш - Дреново.

Прочитај повеќе >
1 2 3
mk_MK