НАДЗОР – ДЕТСКА ГРАДИНКА

Во село Јосифово, Општина Валандово се изгради градинка со среден капацитет во која има 3 занимални за различни возрасни групи

Прочитај повеќе >

РЕК ОСЛОМЕЈ

Со цел продолжување на векот на експлоатација на ТЕ Осломеј која има инсталирана снага од 125 MW

Прочитај повеќе >

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР – ПОДЗЕМНИ ВОДИ

Подземните води во нашата земја претставуваат стратешки природен ресурс, но нивниот потенцијал не е доволно истражен

Прочитај повеќе >

ХИДРОГЕОЛОШКА КАРТА – СКОПЈЕ

ГИМ е ангажиран за изработка на основна хидрогеолошка карта (ОХГК) која претставува стратешки документ за нашата држава. Овие истражувањa

Прочитај повеќе >

ЗАШТИТНИ ЗОНИ НА ИЗВОРИШТА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ

Со цел заштита на водите на одредено извориште за водоснабдување на населението, ГИМ во соработка со ЈЗУ

Прочитај повеќе >

СТРАТЕГИЈА СО УПРАВУВАЊЕ СО ВОДИ

Стратегијата за управување со води во Скопскиот регион ги анализира сите аспекти

Прочитај повеќе >

ДЕЛНИЦА ДЛАБОЧИЦА – СТРАЦИН

Завод Лабораторија во ГИМ веќе една година работи како теренска лабораторија

Прочитај повеќе >

ХЕЦ ГЛОБОЧИЦА

Хидроелектраната Глобочица е дел од хидроенергетскиот систем ХЕЦ Црн Дрим и истата е пуштена во работа

Прочитај повеќе >

ДЕЛНИЦА КУМАНОВО – БЕЉАКОВЦЕ

Завод Лабораторија во ГИМ се подготвува за започнување со работите како теренска лабораторија од

Прочитај повеќе >

ТЕКОВНА ЛАБОРАТОРИЈА – ГРАНД

ГИМ оствари соработката со МГ ФЕШН ДОО како тековна лабораторија при изградба на комплексот Гранд Скопје.

Прочитај повеќе >

ХЕЦ САПУНЧИЦА

Хидроелектраната Сапунчица ги користи водите на неколку помали водотеци и реката Сапунчица

Прочитај повеќе >

ТРГОВСКИ ЦЕНТАР BLISS

ГИМ е ангажиран во реализацијата и врши тековна контрола на вградените материјали при изградбата на трговскиот центар BLISS во Битола.

Прочитај повеќе >
1 2 3 4
mk_MK