ТЕРМОЕЛЕКТРАНА ПЉЕВЉА

ТЕРМОЕЛЕКТРАНА ПЉЕВЉА

Работата на термоелектраната „Пљевља“ има значаен удел од цели 35 отсто од вкупното производство на електрична енергија во Црна Гора. На проектот ̶ Еколошка реконструкција на термоелектрана „Пљевља“ – блок 1, кој сѐ уште е во тек, ДОО “Градежен Институт Монтенегро” Подгорица, Црна Гора е во улога на тековна лабораторија.
Преку овој проект би се продолжил работниот век на самата термоелектрана „Пљевља“, чие учество во енергетскиот биланс на Црна Гора е од големо значење.

mk_MK