ДЕЛНИЦА ГП БЛАЦЕ – СКОПЈЕ

АВТОПАТ А4, ДЕЛНИЦА ГП БЛАЦЕ – СКОПЈЕ

Градежен институт Македонија ја презеде улогата на надзор над докомплетирање на изградба на автопат А4, делница ГП „Блаце“ – Скопје (клучка „Стенковец“), подделница 1 – проширување на постоен пат А4 од ГП „Блаце“ до с. Блаце, до ниво на автопат и изградба на дел од автопат со клучка за поврзување со локален пат до с. Блаце. Планираниот автопат А4 Скопје ̶ Блаце ќе го поврзе Скопје со Косово преку рутата 6а, а потоа и со Коридорот 8, како дел од проширувањето на основната мрежа на ТЕН-Т мрежата во Западен Балкан. Инвеститор на проектот е „Ϳавнο претприϳатие за државни патишта“.

mk_MK