ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

Во јануари 2014 година, ГИМ изведе хидро-геолошки истражни работи за дефинирање на можностите за користење на подземните води, како и за подготовка на проектна документација за дополнително водоснабдување на општина Гевгелија. 

mk_MK