ЕЛАБОРАТИ ЗА ЗАШТИТНИ ЗОНИ

ЕЛАБОРАТИ ЗА ЗАШТИТНИ ЗОНИ

Во рамките на своите многубројни активности, секторот за Хидрогеологија при Градежен институт Македонија изработува елаборати за заштитни зони на изворишта за водоснабдување.
Во текот на 2023 год., меѓу останатите, е изработен Елаборат за определување на граници на заштитни зони околу извориштата за водоснабдување на Град Охрид. Во овој Елаборат дефинирани се зоните на заштита, забраните и ограничувањата, како и мерките на заштита во рамки на заштитните зони.
Станува збор за повеќе изворишта – извори и бунари, каде што, во согласност со законската регулатива, се определени три зони на заштита, и тоа: прва (потесна) заштитна зона (зона на строг санитарен надзор), втора (широка) заштитна зона (зона на санитарно ограничување) и трета (поширока) заштитна зона (зона на хигиенско-епидемиолошко следење и набљудување).

mk_MK