БАР ЦРНА ГОРА

БАР ЦРНА ГОРА

Во периодот од 2015 до 2016 година реализиран е основен проект за Полуотворен магацин за складирање на растресит материјал во Бар, Црна Гора во кој како Инвеститор се јавува Лука Бар.

Објектот е испроектиран како двоброден со распони 2х25м, со еден среден столб. Растерот на столбовите е на 15м. Предвидени се армирано-бетонски столбови како носечки елементи и челична кровна конструкција (кровна решетка). Карактеристично е што дел од кровот е подвижен, зависно од потребите се отвара / затвара.

mk_MK