БРАНА КОЗЈАК

БРАНА КОЗЈАК

ГИМ беше ангажиран за изведба на лабораториски контролни работи за геомеханика, бетон и асфалт кои беа спроведени за изградбата на брана “Козјак” во општина Македонски Брод. Оваа брана е една од највисоките брани во Македонија со 130 метри висина и нејзина примарна цел е контрола на поплави. Исто така, служи за производство на електрична енергија. Овој проект е овластен од страна на Електростопанство на Македонија (ЕЛЕМ) и работните активности биле извршени во периодот меѓу 1995 и 2004 година.

mk_MK