БРАНА СЛАТИНО

БРАНА СЛАТИНО

Направена е реконструкција на Брана Слатино, вклучително со сите придружни објекти со што е овозможена нејзината функција за наводнување на земјоделски површини од 450 хектари.

Инвеститор е UNDP, а корисник на проектот е АД Водостопанство на РМ – Скопје.

mk_MK