ВАРЕШ БИХ

ВАРЕШ БИХ

ГИМ изведува геолошки истражни работи во Вареш (БиХ), каде како Инвеститор се јавува Eastern Mining doo Tisovci Vareš.

Се работи за изведба на длабоки вертикални, коси и хоризотални истражни дупнатини со просечна длабочина од 250-500м.
Истрагите се започнати во 2018 год и проектот е сѐ уште во тек. Дополнително, годишно се дупчат 10-15 000 м.

mk_MK