ОБЈЕКТИ ВО СЕИЗМИЧКИ ПОДРАЧЈА

ЛАБОРАТОРИСКИ ИСПИТУВАЊА ЗА ОБЈЕКТИ ВО СЕИЗМИЧКИ ПОДРАЧЈА

Заводот Лабораторија, кој е дел од Градежен институт Македонија, направи лабораториски испитувања на врски на префабрикувани елементи за изградба на објекти во сеизмички подрачја во Република Северна Македонија и во експериментална и аналитичка форма во согласност со нормите на Еврокод.
Во рамките на испитувањата се изведени следните активности: префабрикуван столб – префабрикуван темел – со столбови монтирани и фиксирани на темелите, со бетон C25/30 со фини агрегати; префабрикуван столб – префабрикуван носач 2T греда, со фиксирање на главните преднапрегнати греди 2Т на столбот и префабрикуван кровен носач Aquarius/Lotos со 2T, преднапрегнати Aquarius/Lotos чекори на главните преднапрегнати 2T греди.

mk_MK