СТРАТЕГИЈА СО УПРАВУВАЊЕ СО ВОДИ

СТРАТЕГИЈА СО УПРАВУВАЊЕ СО ВОДИ ВО СКОПСКИ РЕГИОН

Стратегијата за управување со води во Скопскиот регион ги анализира сите аспекти поврзани со површинските и подземните води, особено земајќи ги во предвид дефинирањето на расположливите ресурси на вода и можностите за искористување, моментално користење, идни потреби, штетни влијанија предизвикани од водите, проектни програми и акциски планови за постигнување на целите на одржливо управување со водите.
Крајна цел на изработка на Стратегијата е утврдување долгорочните правци и политики на управување со водите во Скопскиот регион односно правци на одржливо управување и користење на водите. Во рамките на стратегијата е изработен и акциски план со јасно дефинирани акции и мерки за постигнување на целите на одржливо управување со водите. Нарачател на работите е UNDP, а работите се реализираа во периодот февруари – август 2022 година.

mk_MK