ХЕЦ ГЛОБОЧИЦА

ХЕЦ ГЛОБОЧИЦА

Хидроелектраната Глобочица е дел од хидроенергетскиот систем ХЕЦ Црн Дрим и истата е пуштена во работа во 1965 год. Предмет на обработка на ГИМ како Извршител на работите е Елаборат од извршен преглед на состојбата на бетонската облога од водостанот на браната, кој се состои од главна водостанска шахта, секундарна шахта и три хоризонтални комори (две долни и една горна комора). Во рамките на проектот во месец септември 2022 година беа извршени теренски истражни работи, лабораториски испитувања и кабинетски активности.

mk_MK