ХЕЦ САПУНЧИЦА

ХЕЦ САПУНЧИЦА

Хидроелектраната Сапунчица ги користи водите на неколку помали водотеци и реката Сапунчица и истата е пуштена во работа во 1952 год. Главниот зафат е лоциран на 6,5 km спротивно од течението на реката до машинската зграда. Предмет на обработка е извештајот од Инспекција на доводен канал, кој е правоаголен со бетонско дно, покривна плоча и странични (крилни) ѕидови изработени од камена ѕидарија во малтер каде ГИМ се јавува како Извршител.

mk_MK