Рожаје – Шпиљани

Рожаје – Шпиљани

ГИМ е во улога на консултант на компанијата STRABAG, која е изведувач на реконструкција на патот M2, делница Рожаје – Шпиљани во Црна Гора. Инвеститор е Министерството за транспорт и поморство на Црна Гора. Консултантските услуги се состојат од инженескогеолошко картирање на косините покрај патот, категоризација на ископот за косините и темелите кај потпорните конструкции, како и давање препораки на лице место за начинот на ископ и особено при изборот на мерките за стабилизација и заштита на косините.

mk_MK