БРАНА СВ. ПЕТКА

БРАНА СВ. ПЕТКА

ГИМ учествуваше во сите фази на истражни работи за изведба на браната Света Петка, како и во изведба на главната инекциона завеса на браната, каде беа изведени преку 22.000 m инекциони дупнатини, како и дупантини за оскултација на браната. Инвеститор за инјекционите работи беше подружницата на “Рико“ доо Љубљана.

mk_MK