МОСТ НА ‘РЖАНИЧАНСКИ КАНАЛ

МОСТ НА 'РЖАНИЧАНСКИ КАНАЛ

Градежен институт Македонија беше задолжен за испитување ̶ пробно товарење за мост на ’ржаничански канал (Катланово ̶ Петровец) за СТЕНТОН ГРАДБА ДООЕЛ с.Долно Оризари, Битола. Во рамките на активностите направен е увид во техничката документација главен проект, фаза Статика, резултати од постигнатиот квалитет на бетон-јакосни карактеристики, модул на еластичност, сертификат за квалитет на арматура, теренско испитување, односно пробно товарење на мостовите, како и изработка на завршен извештај кој опфаќа: податоци на мостот, напоредна статичка пресметка на пресметки и мерни големини ̶ деформации, презентирање на резултатите од пресметките и мерењата во табели, заклучоци за носивата способност на мостовата конструкција.

mk_MK