ГИМ Сертификација додели сертификати за сообразност на контрола на фабричкото производство

ГИМ Сертификација додели сертификати за сообразност на контрола на фабричкото производство на Инженеринг Теракота – Прилеп, Сертификат за контрола на фабричко производство на агрегат и на Градба Промет-Кавадарци, Сертификат за сообразност контрола на фабричко производство на бетон.