Презентација на резултатите од спроведеното истражување

Се одржа презентација на резултатите од спроведеното истражување за потребите и предизвиците со кои се соочуваат конзерваторите, архитектите и инженерите, во рамките на проектот Еразмус + Професионални курсеви за презервација и конзервација на изградено културно наследство од влијанија од климатски промени – CULTHER, каде еден од партнерите во проектот е ГИМ.