Работилница на тема “Карст – предизвик и потреба”

На 19.03 оваа година во просториите на Природно-математички Факултет во Скопје, беше организирана работилница на тема “Карст – предизвик и потреба”.
Во рамките на оваа работилница д-р Златко Илијовски орджа презентација на тема – Хидрогеолошките карактеристики на карските терени во Македонија.