Сертификат за Градба Промет Кавадарци

Сертификат за сообразност на контрола на фабричко производство. Агрегат за бетон – за Градба Промет Кавадарци.