Градежен Институт Македонија додели награда за најдобра дипломска работа на Градежен Факултет

Градежен Институт Македонија додели награда и пофалница на студентот Елена Ангелова од Градежен Факултет за најдобра дипломска работа од областа на геотехника. Наградата е добиена на тема: Геотехнички анализи за проектирање на усеци и тунели кај железничката линија Бељаковце – Крива Паланка.