Надзор на проектот – Наводнување на Јужна Вардарска Долина

ГИМ потпиша договор за вршење надзор на проектот – Наводнување на Јужна Вардарска Долина, Фаза 2 – Систем за наводнување Валандово.