Tеренски, лабораториски и кабинетски инженерскогеолошки истражни работи

Градежен Институт Македонија по барање на Јавно Претпријатие за Државни Патишта на Република Македонија во период од месец Август до месец Октомври 2015 година реализира теренски, лабораториски и кабинетски инженерскогеолошки истражни работи за потребите за основен проект за изградба на експресен пат Штип – Кочани, при што во две фази се изработени соодветен број на елаборати за трасата и објектите на трасата по извршените детални инженерскогеолошки истражувања и испитувања.